3. Zadania główne:

 • bądź kulturalny.

Normy postępowania:

 • używaj form grzecznościowych,

 • proszę, dziękuję, przepraszam,

 • nie mów z pełnymi ustami,

 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań,

 • bądź miły dla innych osób,

 • dbaj o porządek wokół siebie,

 • słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają.

Zadania szczegółowe:

 • samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu,

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny,

 • spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi,

 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się,

 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

 • poszanowanie własności wytworów pracy kolegów,

 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa,

 • rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,

 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

 

4. Zadania główne:

 • dbaj o bezpieczeństwo.

Normy postępowania:

 • nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,

 • nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,

 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),

 • pamiętaj swój adres zamieszkania,

 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,

 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,

 • nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt,

 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

Zadania szczegółowe:

 • cykliczne spotkania z policjantem: "Bądź ostrożny na drodze", "Bezpieczne wakacje", "Obcy niebezpieczny",

 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu,

 • omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,

 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu,

 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,

 • spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt,

 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,

 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie filmy edukacyjne),

 • zorganizowanie quizu "Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze", konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo".

1. Zadania główne:

 • bądź koleżeński.

Normy postępowania:

 • zgodnie baw się z kolegami,

 • szanuj cudzą własność,

 • dziel się z innymi tym, co masz,

 • nie wyrządzaj krzywdy innym,

 • nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj),

 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Zadania szczegółowe:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,

 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie,

 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja,

 • uczenie się właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu,

 • używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycieli,

 • słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom,

 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania,

 • sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonanie dla nich upominków,

 • opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

2. Zadania główne:

 • kontroluj swoje zachowanie.

Normy postępowania:

 • unikaj krzyku, kłótliwości,

 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,

 • oceniaj zachowanie a nie osoby,

 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

 • wystrzegaj się kłamstwa,

 • odróżniaj dobro od zła,

 • mów o swoich uczuciach.

Zadania szczegółowe: ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

 • zgodnego zachowania się podczas zabaw,

 • korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów,

 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,

 • ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów,

 • reagowanie na umówione sygnały,

 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub darcie papieru),

 • poznawanie wzorców właściwego zachowania,

 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,

 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich,

 • podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań,

 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania,

 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,

 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań, przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych,

 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

                 program wychowawczy

Kryteria sukcesu:

Dziecko:

 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,

 • szanuje cudze zdanie i wolność innych,

 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,

 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,

 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,

 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

 • zna swoje prawa i obowiązki,

 • potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,

 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,

 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Cel nadrzędny:

 • tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych,

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,

 • kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,

 • uświadomienie zagrożeń otaczającego świata,

 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

SPOSOBY, KTÓRE POMOGĄ DZIECIOM NAUCZYĆ SIĘ POLEGAĆ RACZEJ NA SOBIE NIŻ NA NAS

 

pozwól dziecku dokonywać wyboru;

 

okaż szacunek dla dziecięcych zmagań;

 

nie zadawaj zbyt wielu pytań;

 

nie śpiesz się z dawaniem odpowiedzi;

 

zachęć dziecko do korzystania z cudzych doświadczeń;

 

nie odbieraj nadziei

UWOLNIENIE DZIECI OD GRANIA OKREŚLONYCH RÓL

 

wykorzystaj okazję pokazania dziecku, że nie jest tym, za kogo się uważa;

 

stwórz sytuację, w której dziecko spojrzy na siebie inaczej;

 

pozwól dziecku podsłuchać, gdy mówi się o nim pozytywnie;

 

zademonstruj zachowanie godne naśladowania;

 

w szczególnych momentach bądź dla dziecka skarbnicą wiedzy;

 

kiedy dziecko postępuje według starych nawyków wyraź swoje uczucia i oczekiwania. 

Przedszkole nr 4

            POCHWAŁY

 

upewnij się czy twoja pochwała jest dostosowana do wieku dziecka;

 

unikaj takiej pochwały, w której ukryta jest poprzednia słabość dziecka lub niepowodzenie;

 

miej świadomość, że przesadny entuzjazm może kolidować z oczekiwaniami dziecka;

 

pochwała zachęca do powtórzeń

zwiększenia wysiłków. Jest to skuteczny impuls. Stosuj go selektywnie. 

                 CELE

 

zapoznanie rodziców ramowym rozkładem dnia;

 

uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykające dziecko w przedszkolu;

 

sformułowanie wskazówek umożliwiających łatwiejsze zaadoptowanie się dziecka do nowego środowiska. 

             ZAŁOŻENIA

 

zasygnalizowanie problemu adaptacji przedszkolnej;

 

łagodzenie ewentualnych trudności, na jakie napotyka dziecko. 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Designed by In.Point 

 

Przedszkole nr 4

ul. Św. Kingi 1A

61-055 Poznań 

tel. 61 870 92 23